Český lid: Etnologický časopis

Časopis založený již v roce 1891 představuje vědeckou platformu pro metodicky i tematicky různě orientované proudy etnologického studia. Obsahově věrně odráží stav a paradigmatický vývoj etnologie a příbuzných oborů v České republice a v současnosti pokrývá spektrum disciplín od vlastivědně orientovaného národopisu, slovesné, hudební a taneční folkloristiky, etnomuzikologie, historické etnologie, historické antropologie, archeologie, lingvistiky až po studie z tzv. evropské etnologie či kulturní/sociální antropologie. Zůstává jediným pravidelně vycházejícím domácím časopisem, který prezentuje výsledky jak tradičně, tak soudobě orientovaných badatelských směrů, což odpovídá současné strukturaci oboru v České republice a střední Evropě. Odborné obci i dalším zájemcům časopis zprostředkovává zásadní vědecké texty např. oblasti tradiční lidové kultury, problematiky národnostních menšin i antropologické studie zaměřené na mimoevropský terén.

V posledních letech se časopis intenzivně orientuje na teoretické, na středoevropskou resp. celoevropskou problematiku orientované studie (což je záměrem vydavatele i mezinárodní redakční rady)  a mezi autory se objevuje stále více badatelů ze sousedních zemí. Českým autorům z akademických, vysokoškolských a muzejních pracovišť časopis umožňuje prezentovat badatelské výsledky v rámci České republiky a prostřednictvím cizojazyčných resumé případně vybraných textů tištěných ve světových jazycích i v zahraničí. Pro nadregionální charakter a orientaci na různé proudy etnologických a antropologických věd slouží Český lid jak pracovníkům v regionech, studentům etnologických, historických a příbuzných disciplín věd, tak domácí i mezinárodní odborné veřejnosti.

Časopis je indexován a abstraktován v předních mezinárodních databázích zaměřených na humanitní a sociální vědy (SCOPUS, ERIH Plus - European Reference Index in Humanities, AIO - Anthropological Index Online, CEJSH - The Central European Journal of Social Science and Humanities) a dále v databázích poskytujících on-line přístup k plným textům časopisu (JSTOR, EBSCOhost).

Všechny odevzdané příspěvky jsou důsledně anonymně posuzovány dvěma oponenty. Na základě jejich vyjádření je rukopis přijat k publikování, vrácen autorovi k přepracování či zcela odmítnut. Respektování výhrad recenzentů a formálních standardů vyžadovaných redakcí je podmínkou publikování jakéhokoliv textu.

Časopis vychází čtyřikrát ročně v nákladu 500 kusů na jedno číslo. Rozsah ročníku je 512 stran ve formátu B5, příspěvky jsou přijímány  v češtině, slovenštině a všech světových jazycích s preferencí angličtiny. Hlavní náplní časopisu jsou vždy původní vědecké studie (rubrika Stati/Articles), každé číslo obsahuje zprávy o odborných konferencích, seminářích, výstavách atd. (Zprávy/News) a recenzní oddíl (Literatura/Reviews). Nepravidelně se objevují příspěvky diskusní či rozhovory. Vydavatelem ČL je Etnologický ústav AV ČR, spravuje jej dvoučlenná redakce (vedoucí a výkonný redaktor) za dohledu redakční rady a mezinárodní dozorčí rady.

Oznámení

 

Český lid na JSTOR

 
Český lid je od srpna 2014 dostupný ve fulltextové podobě na JSTOR.  
Publikováno: 2014-09-04 Více...
 
Více oznámení...